Online poradňa cez internet / mail 15€
Online poradňa cez Skype – každých začatých 60minút 40€
Terapia 50 min. 25-50€ *
Párová terapia 90 min. 60€
Rodinná terapia 90 min. 60€
Psychoterapia v anglickom jazyku 70€
Konzultácia za každých začatých 30 minút 20€
Zbrojný preukaz 80€
Pracovníci SBS 70€
Psychologické vyšetrenie 70€
Psychologické vyšetrenie + správa zo psych. vyšetrenia alebo psychoterapie (na vlastné vyžiadanie) do 1. strany 120€
Každá ďalšia strana správy zo psychologického vyšetrenia alebo psychoterapie 50€
Zrušenie / zmena dohodnutého stretnutia (viac ako 24h vopred) 0€
Zrušenie / zmena dohodnutého stretnutia (menej ako 24h vopred) 5€
* Podľa druhu terapie
Pracovná a organizačná psychológia (50 min) 35€
Vypracovanie pracovného profilu zamestnanca (psychologické testy) 150€
Psychologické posúdenie kompetencií pracovníka na určenú pracovnú pozíciu – orientačné vyšetrenie / osoba 120€
Psychologické posúdenie kompetencií pracovníka na určenú pracovnú pozíciu – komplexné vyšetrenie / osoba 250€
Personálny audit 150€
 Vodiči motorových vozidiel jednej zo skupín:  B / C / D / TAXI  80€
 Vodiči motorových vozidiel skupiny C+E alebo D+E  90€
 Vodiči motorových vozidiel skupiny C+D+E  100€
 Vodiči motorových vozidiel s výstražným znamením (VRZ)  110€
 Vodiči motorových vozidiel s preprav. nebezpečného nákladu (ADR)  110€
 Žiadatelia a držitelia inštruktorského preukazu (skupina B)  80€
 Žiadatelia a držitelia inštruktorského preukazu (skupina C,E,D,T)  +20€
 Odobratý vodičský preukaz  100€
 Posúdenie psychickej spôsobilosti 3 priestupky  100€
 Preskúmanie psychickej spôsobilosti  100€
 Opakované vyšetrenie psychickej spôsobilosti  60€
 Vystavenie duplikátu  20€
 Dotestovanie skupín  20€
 Odborné poradenstvo pre vodičov  250€
 Vyžiadaná odborná konzultácia  100€
 Konzultácia, prednáška mimo miesta výkonu  150€
 Každých začatých 30 minút  50€

kompletný cenník nájdete na vasasestricka.sk

1. Návšteva v pracovnom čase od 7,00 do 18,00 5,00 €
2. Návšteva mimo pracovného času ( od 18.00 do 7,00 hodiny, v sobotu, nedeľu a sviatok) 10,00 €
3. Výmena a starostlivosť permanentného katétra 20,00 €
4. Cievkovanie ženy 15,00 €
5. Očistné klyzma 10,00 €
6. Odmeranie TK, P a TT 5,00 €
7. Odsávanie pacienta 10,00 €
8. Aplikácia bioptronovej lampy /liečba 10 dní / aplikácia inhalačnej liečby 10,00 €
9. Aplikácia liečiva s.c. , i.m. 8,00 €
10.Aplikácia liečiva i.v. podľa ordinácie lekára 15,00 €
11.Podávanie liečiva infúznou pumpou 12,00 €
12.Podanie a sledovanie infúzie 250 ml podľa ordinácie lekára /1 hod. 15,00 €
13. Podanie a sledovanie infúzie 500 ml podľa ordinácie lekára /2 hod. 20,00 €
14. Zavedenie i. v .kanyly ,výmena a zrušenie kanyly + materiál 15,00 €
15.Ošetrenie tracheostómie vrátane výmeny tracheálnej kanyly 12,00 €
16.Krmenie pacienta cez perkutálnu gastrostómiu /PEG/ 15,00 €
17. Podávanie kyslíka podľa ordinácie lekára 8,00 €
18. Ošetrenie dekubitu do 5cm2 10,00 €
19. Ošetrenie dekubitu nad 5cm2 15,00 €
20. Ošetrovateľská hygiena pri preležaninách 10 ,00 €
21. Výber stehov z operačnej rany do 5cm2 10,00 €
22. Ošetrenie operačnej rany 10,00 €
23. Výber stehov z operačnej rany nad 5 cm2 15,00 €
24. Ošetrenie a preväz rany //ulcus crurris/ do 5 cm2 10,00 €
25. Ošetrenie a preväz rany /ulcus crurris/ nad 5 cm2 15,00 €
26.Bandáž dolných končatín 10,00 €
27. Ošetrenie stómie s výmenou zberného vrecúška 12,00 €
28. Základná ošetrovateľská rehabilitácia 30 min. 15,00 €
29. Polohovanie u imobilného pacienta 8,00 €
30. Odber krvi venepunkciou 1 a viac 15,00 €
31. Odber kapilárnej krvi 8,00 €
32. Odbery: TT, TN, výter z rekta, odber spúta 12,00 €
33. Kontrola glykémie glukomerom 5,00 €
34. Vyšetrenie moču indikátorový médiom 5,00 €
35. Čistenie a dezinfekcia ústnej dutiny 5.00 €
36. Doprava biologického materiálu do zdravotníckeho zariadenia 5,00 €
37. Vybavenie žiadosti u praktického lekára, špecialistu 4,00 €
38. Donáška liekov, zdrav. pomôcok 4,00 €
39. Indikácia, predpis zdravotníckych pomôcok podľa osobného predpisu 5,00 €
41. Edukácia klienta, rodinných príslušníkov prevencia , liečba a odborný nácvik pri ošetrovaní chorého v domácnosti 15,00 €
42. Príjem klienta do agentúry a odobratie sesterskej anamnézy /samoplatca zdravotných výkonov/ 25,00 €
43. Registračný poplatok / klient, ktorému zdrav. výkony hradí poisťovňa/ 15,00 €
44. Poplatok za ošetrenie v objednaný čas od 7,00 hod. do 13,00 hod. 12,00 €
45. Podávanie ATB i. m. 20,00 €
46. podávanie ATB i. v. 25,00€
47. Preplach Cavalu + ošetrenie 10,00
48. AG. test – Vyhodnotenie v domácom prostredí 15,00

Pacienti od seba vzdialení nad 8km, musia priplácať 0,50€/km
Podľa vyhlášky MZ SR od 1.4.2018 uvedený rozsah ošetrovateľských výkonov môže sestra vykonávať samostatne.
Uvedené zdravotné výkony sa neposkytujú samostatne, len v rámci komplexnej starostlivosti