Online poradňa cez internet / mail 15€
Online poradňa cez Skype – každých začatých 60minút 40€
Psychoterapia 50 min. 25-50€ *
PhDr. Kleinmann konzultácie, terapie, 50 min. 50€
Párová terapia 90 min. 60€
Rodinná terapia 90 min. 60€
Psychoterapia v anglickom jazyku 70€
Konzultácia za každých začatých 30 minút 20€
Zbrojný preukaz 80€
Pracovníci SBS 70€
Psychologické vyšetrenie 70€
Psychologické vyšetrenie + správa zo psych. vyšetrenia alebo psychoterapie (na vlastné vyžiadanie) do 1. strany 100€
Každá ďalšia strana správy zo psychologického vyšetrenia alebo psychoterapie 50€
Zrušenie / zmena dohodnutého stretnutia (viac ako 24h vopred) 0€
Zrušenie / zmena dohodnutého stretnutia (menej ako 24h vopred) 5€
* Podľa druhu terapie
Pracovná a organizačná psychológia (50 min) 35€
Vypracovanie pracovného profilu zamestnanca (psychologické testy) 150€
Psychologické posúdenie kompetencií pracovníka na určenú pracovnú pozíciu – orientačné vyšetrenie / osoba 120€
Psychologické posúdenie kompetencií pracovníka na určenú pracovnú pozíciu – komplexné vyšetrenie / osoba 250€
Personálny audit 150€
 Vodiči motorových vozidiel jednej zo skupín:  B / C / D / TAXI  70€
 Vodiči motorových vozidiel skupiny C+E alebo D+E  80€
 Vodiči motorových vozidiel skupiny C+D+E  90€
 Vodiči motorových vozidiel s výstražným znamením (VRZ)  90€
 Vodiči motorových vozidiel s preprav. nebezpečného nákladu (ADR)  90€
 Žiadatelia a držitelia inštruktorského preukazu (skupina B)  70€
 Žiadatelia a držitelia inštruktorského preukazu (skupina C,E,D,T)  90€
 Odobratý vodičský preukaz  100€
 Posúdenie psychickej spôsobilosti 3 priestupky  100€
 Preskúmanie psychickej spôsobilosti  100€
 Opakované vyšetrenie psychickej spôsobilosti  60€
 Vystavenie duplikátu  20€
 Dotestovanie skupín  20€
 Odborné poradenstvo pre vodičov  250€
 Vyžiadaná odborná konzultácia  100€
 Konzultácia, prednáška mimo miesta výkonu  150€
 Každých začatých 30 minút  50€

- Návšteva v pracovných dňoch (4,00€)
- Návšteva v dňoch pracovného voľna (10,00€)
- Výmena a starostlivosť permanentného katétra (10,00€)
- Odmeranie TK, P a TT (2,00 €)
- Cievkovanie ženy (7,00€)
- Aplikácia bioptronovej lampy - 10 dní (10,00 €)
- Odsávanie pacienta (6,00€)
- Aplikácia liečiva s.c, i.m. (2,00 €)
- Aplikácia liečiva i.v. podľa ordinácie lekára (6,00€)
- Podanie a sledovanie inf. 250 ml podľa ord. lekára /1 hod (7,00€)
- Podanie a sledovanie inf. 500 ml podľa ord. lekára /1 hod (14,00€)
- Podávanie kyslíka podľa ordinácie lekára (4,00€)
- Ošetrenie dekubitu do 5cm² (5,00€)
- Ošetrenie dekubitu nad 5cm² (7,00€)
- Výber stehov z operačnej rany do 5cm² (4,00€)
- Výber stehov z operačnej rany nad 5cm² (6,00€)
- Ošetrenie a preväz rany (ulcus crurris) do 5cm² (7,00€)
- Ošetrenie a preväz rany (ulcus crurris) nad 5cm² (8,00€)
- Ošetrenie stómie s výmenou zberného vrecúška (5,00 €)
- Základná ošetrovateľská rehabilitácia 30 min. (8,00 €)
- Polohovanie u imobilného pacienta (6,00 €)
- Odber krvi venepunkciou 1 kontajner (3,00 €)
- Odber kapilárnej krvi (3,00€)
- Kontrola glykémie glukomerom (2,00 €)
- Odbery: TT, TN, výter z rekta, odber spúta - 1 tampón (3,00 €)
- Vyšetrenie moču indikátorový médiom (2,00 €)
- Čistenie a dezinfekcia ústnej dutiny (3,00 €)
- Doprava biologického materiálu do zdravotníckeho zariadenia (4,00 €)
- Vybavenie žiadosti u praktického lekára, špecialistu (4,00 €)
- Donáška liekov, zdrav. pomôcok (4,00 €)
- Kŕmenie pacienta sondou (6,00 €)
- Ošetrovateľská hygiena pri sacrálnej preležanine (4,00 €)
- Bandáž dolných končatín  (4,00€)
- Príjem klienta do agentúry a odobratie sesterskej anamnézy - samoplátca zdravotných výkonov (23,00 €)
- Registračný poplatok - klient, ktorému zdrav. výkony hradí poisťovňa (15,00€)
- Poplatok za ošetrenie v objednaný čas  od 7:00 do 13:00 hod (9,96 €)

Pacienti od seba vzdialení nad 8km, musia priplácať 0,30€/km
Uvedené zdravotné výkony sa neposkytujú samostatne, len v rámci komplexnej starostlivosti