ČO JE TO ADOS?
A
gentúra Domácej Ošetrovateľskej Starostlivosti poskytuje významnú zdravotnú starostlivosť o ľudí všetkých vekových kategórií. Zdravotné výkony, napr. podávanie injekcií, infúzií, ošetrovanie rán, preležanín, odbery biologického materiálu a pod. sú uskutočnované špeciálnou zdravotnou sestrou v domácom prostredí. 

Agentúra SALVUS poskytuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť chorým v spádovej oblasti Bratislava, Bratislava - vidiek a Trnava na základe indikácie (odporúčania) zdravotných výkonov ošetrujucim lekárom.

Ako postupovať?

  1. Vyplnte tlačivo - Návrh na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti. Tlačivo je možné stiahnuť v sekcii Dokumenty na stiahnutie.
  2. Tlačivo dáte vyplniť všeobecnému lekárovi.
  3. Do agentúry doručíte vyplnené tlačivo s lekárskou správou a kópiu preukazu poistenca. Následne sestra z ADOS sa s Vami skontaktuje a dohodne si termín návštevy.
  4. Poskytovanie starostlivosti začína po doručení Návrhu na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti a lekárskej správy (2x kópie).

V prípade ak

  • revízny lekár zdravotnej poisťovne neschváli navrhované zdravotné výkony alebo ich časť, a klient trvá na ich výkone,
  • pacient trvá na tom, aby ošetrovanie začalo ihneď

výkony si hradí klient podľa cenníka. 

Pacientom po nemocničnej liečbe, pri akútnych ochoreniach bez potreby hospitalizácie, chronicky chorým a imobilným, ktorí pre zdravotný stav nemôžu dochádzať do ambulancie, pri terminálných štádiách ochorenia, pre rizikové skupiny obyvateľstva (neurologickí, pacienti trpiaci podvýživou, onkologickí pacienti, a pod.) Pacientom, ktorí potrebujú ošetrenie v domácom prostredí.
- Polohovanie chorého, prevencia a liečba preležanín
- kŕmenie sondou - meranie fyziologických funkcií
- podávanie zábalov, aplikácia roztokov mastí
- sledovanie vitálnych funkcií
- preväzy, ošetrenie rán po operáciách a úrazoch
- starostlivosť o chorého s permanentným katetrom
- podávanie klyzmy, cievkovanie
- prevencia a ošetrenie dekubitov
- starostlivosť o inkontinentného pacienta
- podávanie všetkých druhov injekcií
- ošetrenie stómií
- odbery biol. materiálu (krv, moč, tampóny, stolica)
- ošetrovateľská rehabilitácia
- podanie infúzií
- starostlivosť v terminálnych štádiách choroby
- starostlivosť o imobilného pacienta
- komplexná starostlivosť o onkologického pacienta
- starostlivosť o diabetikov
- iné výkony podľa ošetrujúceho lekára
Uvedené zdravotné výkony sa neposkytujú samostatne, len v rámci komplexnej starostlivosti

- Návšteva v pracovných dňoch (4,00€)
- Návšteva v dňoch pracovného voľna (10,00€)
- Výmena a starostlivosť permanentného katétra (10,00€)
- Odmeranie TK, P a TT (2,00 €)
- Cievkovanie ženy (7,00€)
- Aplikácia bioptronovej lampy - 10 dní (10,00 €)
- Odsávanie pacienta (6,00€)
- Aplikácia liečiva s.c, i.m. (2,00 €)
- Aplikácia liečiva i.v. podľa ordinácie lekára (6,00€)
- Podanie a sledovanie inf. 250 ml podľa ord. lekára /1 hod (7,00€)
- Podanie a sledovanie inf. 500 ml podľa ord. lekára /1 hod (14,00€)
- Podávanie kyslíka podľa ordinácie lekára (4,00€)
- Ošetrenie dekubitu do 5cm² (5,00€)
- Ošetrenie dekubitu nad 5cm² (7,00€)
- Výber stehov z operačnej rany do 5cm² (4,00€)
- Výber stehov z operačnej rany nad 5cm² (6,00€)
- Ošetrenie a preväz rany (ulcus crurris) do 5cm² (7,00€)
- Ošetrenie a preväz rany (ulcus crurris) nad 5cm² (8,00€)
- Ošetrenie stómie s výmenou zberného vrecúška (5,00 €)
- Základná ošetrovateľská rehabilitácia 30 min. (8,00 €)
- Polohovanie u imobilného pacienta (6,00 €)
- Odber krvi venepunkciou 1 kontajner (3,00 €)
- Odber kapilárnej krvi (3,00€)
- Kontrola glykémie glukomerom (2,00 €)
- Odbery: TT, TN, výter z rekta, odber spúta - 1 tampón (3,00 €)
- Vyšetrenie moču indikátorový médiom (2,00 €)
- Čistenie a dezinfekcia ústnej dutiny (3,00 €)
- Doprava biologického materiálu do zdravotníckeho zariadenia (4,00 €)
- Vybavenie žiadosti u praktického lekára, špecialistu (4,00 €)
- Donáška liekov, zdrav. pomôcok (4,00 €)
- Kŕmenie pacienta sondou (6,00 €)
- Ošetrovateľská hygiena pri sacrálnej preležanine (4,00 €)
- Bandáž dolných končatín  (4,00€)
- Príjem klienta do agentúry a odobratie sesterskej anamnézy - samoplátca zdravotných výkonov (23,00 €)
- Registračný poplatok - klient, ktorému zdrav. výkony hradí poisťovňa (15,00€)
- Poplatok za ošetrenie v objednaný čas  od 7:00 do 13:00 hod (9,96 €)

Pacienti od seba vzdialení nad 8km, musia priplácať 0,30€/km
Uvedené zdravotné výkony sa neposkytujú samostatne, len v rámci komplexnej starostlivosti

Centrála
BRATISLAVA
Komárnická 11,
821 03 Bratislava
tel.: 02/43 42 90 39
mob.: 0905 577 994
Pobočka
TRNAVA
Fakultná nemocnica A. Žarnova 11
917 00 Trnava
mob.: 0948 556 557