Čomu sa vyvarovať pred odborným poradenstvom?

Odborné poradenstvo pre vodičov (ďalej len OP) sa u nás sa postupne udomácňuje.  Zatiaľ je najefektívnejšou metódou boja proti opakovanému šoférovaniu pod vplyvom alkoholu, iných návykových látok a liečiv. Zo zákonov, vyhlášok a smerníc sú jasné postupy a lehoty, a príslušníci polície a súdov ochotne usmerňujú vodičov aké povinnosti z nich vyplývajú. Napriek tomu isté komplikácie a nedorozumenia sa so železnou pravidelnosťou opakujú. Tento článok má za cieľ pomenovať najdôležitejšie z nich, vysvetliť, predvídať a vyriešiť skôr ako vôbec nastanú.

1.    Odkladať veci „na neskôr“

Obvykle má klient čas na absolvovanie odborného poradenstva 60-90 dní od vydania rozhodnutia. V tejto lehote je už však započítaná aj dĺžka odborného poradenstva, ktoré zaberie cca 23 dní. Ak vodič príde povedzme 80 – ty deň „po papier“, dozvedá sa, že musí absolvovať predpísaný počet  hodín poradenstva (13 hodín), ktoré sú rozdelené do piatich stretnutí s psychológom.  Nehovoriac o ďalších  administratívnych úkonoch, ktoré súvisia  s „predlžovaním lehoty“.

Odporúčanie: ihneď po obdržaní rozhodnutia o podrobení sa OP začať vyhľadávať dopravného psychológa a prihlásiť sa na najbližší možný plánovaný termín.  Výber pracoviska i termínov je pomerne veľký.

2.    Presviedčať psychológa, aby mu vydal doklad bez OP

Treba otvorene povedať, že tu ide o porušenie niekoľkých zákonov súčasne.

  • OP sa vôbec neuskutoční (neposkytnutie plnej zdravotnej starostlivosti)
  • Prijatie poplatku za neposkytnutú službu (nezákonné obohacovanie sa)
  • Vydanie dokladu o absolvovaní OP (falšovanie úradnej listiny)
  • Porušenie etického kódexu psychológa

Za každý jeden skutok môže psychológ stratiť licenciu a nie je fér to od neho žiadať. Navyše, nekalý psychológ si rád zaúčtuje „rizikovú prirážku“ v prípade odhalenia, kde preplácate službu o 200-400%.

Odporúčanie: Na Slovensku je dostatok dopravných psychológov s termínom ktorý Vám vyhovuje a od nástupu do OP to máte vybavené do 23 dní. Za štandardnú cenu.

3.    Presviedčať políciu, že získal doklad oprávnene, keď to tak nie je

S falošným dokladom, s menom a pečiatkou psychológa, a svojou vlastnou totožnosťou riskujeme, že sa na to príde. To už samé o sebe vyžaduje dosť odvahy (niekedy oveľa viac, ako si sadnúť na skupinu so psychológom).

Na ťahu je polícia, ktorá takéto rozhodnutia preberá denne a pracovník je zbehlý v tom, ako to vyzerá keď je všetko v poriadku, a ako to vyzerá, keď to tak nie je. Na doklade, ktorý odosielate polícii zväčša býva aj telefónne číslo na psychológa, a ak si pracovník na polícii nie je istý pravosťou dokladu, jedným telefonátom si záver môže overiť (a aj si overujú).

Navyše, od novely zákona v roku 2013 je psychológ povinný poslať originál dokladu o podrobení sa odbornému poradenstvu na príslušné oddelenie polície. Ak ho polícia nemá, začne prešetrovať alebo psychológa prečo doklad neposlal, alebo Vás, odkiaľ doklad máte.

Ak je doklad vydaný zámerne psychológom bez poradenstva a psychológ klientovi potvrdí „alibi“, samozrejme nedá sa to zistiť hneď. No pri kontrole podozrivého psychológa (a verte, že vodiči sa radi pochvália, kde sa to dá „vybaviť“) sa nezrovnalosti ihneď ukážu. A následne hrozia sankcie z bodu č. 2. aj Vám.

Odporúčanie: Je jasné: nerobte to. Opatrenia sa budú stále sprísňovať, a aj keď Vám vodičský preukaz vďaka podvodom prinavrátia, môžu ho znova odobrať.

4.    Vyberať si OP podľa ceny

Takmer všade to tak funguje. Podozrivo nízke ceny idú často na úkor kvality. Kvalitne pripravené OP rozoznáte podľa pripraveného psychológa s ktorým čas ubehne tak rýchlo, že po troj-hodinovom stretnutí budete neveriacky krútiť hlavou že už je koniec. Ešte aj počas prestávok sú klientmi diskutované témy z hodiny. Jedno prirovnanie: Ak by ste si mali vybrať, išli by ste do kina na dobrý film za 7€ alebo na zlý film za 5€ ?

Odporúčanie: Dajte na prvý dojem, ktorý vo Vás komunikácia s ambulanciou dopravného psychológa zanechá. Často býva dôležitým kritériom aj vzdialenosť od bydliska alebo dátum a čas jednotlivých stretnutí.

5.    Myslieť si že budem môcť sedenia vynechať

Všetky štyri stretnutia na seba úzko nadväzujú, a preto je ich absolvovanie nutnou podmienkou na získanie dokladu o absolvovaní odborného poradenstva.   Vynechať stretnutie je možné iba v prípade závažných dôvodov uznaného psychológom, čo prevažne bývajú vážne zdravotné dôvody klienta, alebo zverenej osoby v jeho starostlivosti .  Samozrejme vynechané stretnutie je nutné si nahradiť. Aj za takýchto podmienok môžte vynechať stretnutie najviac jeden krát.

6.    Myslieť si že so mnou budú jednať ako s alkoholikom/drogovo závislým

Pred absolvovaním odborného poradenstva sa podľa zákona podrobujete zdravotnej prehliadke na zistenie zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu/inej návykovej látky. Psychológ nemá dôvod ani potrebu Vás podozrievať z toho, čo už ste preukázali u iného odborníka.

7.    Hodnotiť OP bez akýchkoľvek vedomostí

Najčastejšími predsudkami o odbornom poradenstve sú:

„Budú to len nudné prednášky, kde mi budú chcieť dokázať že veľa pijem“.

„Je to vlastne stretnutie anonymných alkoholikov kde si budeme sypať popol na hlavu“.

„Jediným cieľom psychológa je odnaučiť nás piť a budeme trestaní za každý odklon od jednostranných názorov psychológa.“

Princíp odborného poradenstva je postavený na úplne iných metódach.

8.    Hanbiť sa za účasť

Mnoho ľudí vníma proces odborného poradenstva za svoju osobnú prehru a potupu. Samozrejme, dá sa na to pozerať aj takto, no tento prístup ešte nikomu nič dobré nepriniesol. Mýliť sa je ľudské a keď človek zakopne a spadne, dôležité je, či dokáže vstať a ísť ďalej a postaviť sa výzvam čelom. Celý proces od osudnej jazdy je dlhý, zložitý, drahý a zaberie veľa energie. No ak ním účastníci prejdú, získavajú nové informácie, iný pohľad na život a u niektorých aj schopnosť odpustiť samým sebe.

9.    Myslieť si, že sú to vyhodené peniaze

100% našich klientov opakovane súhlasilo s tvrdením, že „Ak budú o svojom správaní rozmýšľať, budú robiť veci lepšie“. Odborné poradenstvo ponúka priestor, čas, ľudí s podobným osudom, podnety a v neposlednom rade odborníka, aby sa témy týkajúce sa alkoholu za volantom prebrali odborne, vecne a informačne, bez mýtov, predsudkov, hodnotenia a kritiky.

10. V prípade vedomého problému s alkoholom presviedčať všetkých zúčastnených vrátane seba, že problém neexistuje (príp. je niekde inde)

Je to trápenie pre všetkých. OP je psychologická metóda určená pre bežnú, zdravú populáciu, nie pre závislých. Je založená na informovaní, zmene postojov a sebareflexii. Ak sa na OP dostane človek – alkoholik alebo  drogovo závislý, je to rovnako absurdné, ako keby ste chceli liečiť zlomenú nohu presvedčovaním.

Títo ľudia navyše brzdia skupinu, vytvárajú zbytočné a neužitočné konflikty a väčšinou  sami seba diskvalifikujú z OP porušením pravidiel účasti.