KUPOZ – nový program pre rozvoj pozornosti u detí

V našom centre máme odborníkov z rôznych oblastí psychológie. Jednou z nich je aj Mgr. Dominika Černá, ktorá sa stará o našich detských pacientov. Pomáha im riešiť rôzne problémy a zvládať životné situácie, ku ktorým patria aj poruchy pozornosti a hyperaktivita. Na korekciu týchto ťažkostí bol vytvorený program KUPOS, ktorý Vám ponúkame v rámci našich služieb. O čo presne ide?

KUPOZ je psychologický program, ktorý vypracovala  klinická psychologička PhDr. Pavla Kuncová na základe svojej dlhodobej práce s deťmi s ľahkou mozgovou dysfunkciou predovšetkým za účelom rozvoja pozornosti pri deťoch s poruchou diagnostikovanou ako ADHD. Program je určený aj pre deti s pomalším psychomotorickým tempom, neurotickými ťažkosťami, dyslexiou a deti s hraničným intelektom. Program je vhodný  pre deti v mladšom školskom veku, v rozmedzí od 8 do 12 rokov.

Program KUPOZ umožňuje:
- zrýchlenie psychomotorického (pracovného) tempa,
- ustálenie pozornostného výkonu,
- zlepšenie komunikácie medzi dieťaťom a rodičom,
- stanovenie pravidelného pracovného režimu,
- zlepšenie emocionálneho naladenia a zmena prístupu k práci,
- zážitok úspechu a zvýšenie vedomia vlastnej ceny u dieťaťa,
-odbúranie časového stresu, celkové zlepšenie školského výkonu.

Základom programu je práca v domácom prostredí. S dieťaťom pracuje hlavne rodič, ktorý je pod vedením odborníka a nasleduje jeho odporúčania. Program trvá 15 týždňov. Počas tohto obdobia rodič pracuje so svojim dieťaťom na dennej báze, 15-20 minút, a raz za 14 dní sa koná odborná inštruktáž so psychológom. Tréning tak zahŕňa 9 návštev u psychológa. Na stretnutiach sa realizuje nácvik a usmerňujú sa ďalšie postupy rodiča. Prípadne rodič konzultuje vzniknuté problémy.

Úspech celého programu spočíva už vo vykonaní zadaných úloh a nie v ich riešeniach. Tento fakt je na stretnutiach vždy spomínaný a kladie sa na neho obzvlášť veľký dôraz. Okrem pozornosti napomáha program v rozvíjaní zrakového a sluchového vnímania, logické myslenie, vyjadrovacie schopnosti a schopnosť koncentracie pozornosti. Ďalej posilňuje sociálne cítenie, upevňuje vzťah medzi rodičom a dieťaťom a zavádza do života celej rodiny pravidelný režim.

Ak Vás tento program zaujal a radi by ste sa o ňom dozvedeli viac neváhajte a kontaktujte nás.