POSTUP PRI ŽIADOSTI O ZBROJNÝ PREUKAZ

V prvom kroku je nutné poznať typy zbrojných preukazov. Ten sa rozdeľuje podľa účelu používania zbrane alebo streliva, a podľa rozsahu oprávnenia nosiť alebo držať zbraň do skupín:

 1. nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,
 2. držanie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,
 3. držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu,
 4. držanie zbrane a streliva na poľovné účely,
 5. držanie zbrane a streliva na športové účely,
 6. držanie zbrane a streliva na múzejné alebo zberateľské účely
 • Platnosť zbrojeného preukazu je 10 rokov.
 • Európsky zbrojný preukaz sa vydáva na 5 rokov. (46, 190/2003 Z.z.)

Všetky potrebné informácie o zbrojných preukazoch nájdete v zákone 190/2003 Z.z.

Podmienky vydania zbrojného preukazu

A. písomne požiadala o jeho vydanie
B. je plne spôsobilá na právne úkony
C. dosiahla predpísaný vek
D. je bezúhonná a spoľahlivá
E. je zdravotne a psychicky spôsobilá držať alebo nosiť zbraň a strelivo
F. preukázala odbornú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou
G. má miesto pobytu na území Slovenskej republiky
H. v konaní o vydanie zbrojného preukazu preukázala potrebu držať alebo nosiť zbraň a strelivo

VŠETKY  DOKLADY PREDKLADANÉ K ŽIADOSTI NESMÚ BYŤ STARŠIE AKO 3 MESIACE!

Jednotlivé body „rozmenené na drobné“ znamenajú:

A, Písomne požiadala o jeho vydanie - žiadosť o vydanie zbrojného preukazu je možné si vytlačiť zo stránky MV SR, alebo si ju priamo vyžiadať na príslušnom PZ oddelení. Žiadosť sa podáva na PZ oddelení zbraní v obvode trvalého bydliska. Poplatok za žiadosť o zbrojný preukaz je 16,50€. Na PZ oddeleniach sú automaty, v ktorých zaplatíte poplatok a následne sa Vám vytlačí doklad, ktorý priložíte k žiadosti (v automatoch sa dá platiť aj kartou). K žiadosti sa prikladajú 2 fotografie veľkosti 30x35mm zodpovedajúce aktuálnej podobe.

Tu nájdete zoznam policajných oddelení aj s adresami pre celé Slovensko.

B, Je plne spôsobilá na právne úkony – čiže jej nebola odňatá táto spôsobilosť lekárskym posúdením.

C, Dosiahla predpísaný vek – na rôzne skupiny zbrojného preukazu sú rôzne vekové hranice.

 • A,B,C je to 21 rokov
 • D – 18 rokov
 • E – 15 rokov (člen štátnej reprezentácie v streleckej disciplíne)

D, Je bezúhonná a spoľahliváNIE JE nutné predkladať odpis, alebo výpis z registra trestov. Túto informáciu si policajti overujú sami.

Viď ustanovenie § 19  zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

E, Je zdravotne a psychicky spôsobilá držať alebo nosiť zbraň a strelivo – tento bod rozdelíme na dva:

 • e1.) Zdravotnú spôsobilosť Vám potvrdzuje Váš obvodný lekár, ktorý Vám spraví prehliadku. Poplatok má každá ambulancia vlastný, pohybuje sa okolo 30-40€. Spolu s dokladom (kartička) o zdravotnej spôsobilosti, si rovno dajte potvrdiť „Výpis zo zdravotnej dokumentácie“ pre klinického psychológa. Ten si buď vytlačíte zo stránky salvus@salvus.sk, alebo ho dostanete priamo v ambulancii klinického psychológa. Tento doklad potom donesiete na vyšetrenie na psychickú spôsobilosť, zakladá sa do Vašej psychologickej karty.
 • e2.) Psychickú spôsobilosť vykonáva klinický psychológ. Vyšetrenie stojí 80€. Trvá približne 2,5-3h a netreba sa na neho nijak špeciálne pripravovať. Výstupom je opäť kartička = doklad o psychickej spôsobilosti na držanie zbrane a streliva. Túto kartičku nosíte pri zbrojnom preukaze. Druhý doklad, ktorý Vám psychológ vstaví, je odkopírovaná kartička, ktorú priložíte k žiadosti na PZ.

POZOR – oba doklady nesmú byť prikladané k žiadosti staršie ako 3 mesiace.

F, Preukázala odbornú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou - Skúška sa vykoná do 60 dní od podania žiadosti o vydanie zbrojného preukazu pred komisiou zloženou z dvoch príslušníkov PZ, lekára a prokurátora – je uznášania schopná ak sú prítomní aspoň 3 členovia. Miesto a termín konania skúšky môžu byť žiadateľovi oznámené pri podaní žiadosti na okresnom riaditeľstve PZ, inak policajný útvar oznámi miesto a termín konania skúšky žiadateľovi najneskôr 14 dní pred vykonaním skúšky - poštou. Žiadateľ môže písomne požiadať o zmenu termínu vykonania skúšky z dôležitých osobných prekážok. O žiadosti rozhodne predseda skúšobnej komisie.

- Skúška stojí 49,50€, opakovaná 26,50€.

- Ťaháte si sadu ôsmich otázok (sady sú robené tak, aby obsahovali vždy jednu otázku zo zákona o zbraniach a strelive, jednu z prvej pomoci, jednu z trestného práva a tak ďalej). Policajt môže položiť doplňujúcu súvisiacu otázku k otázke, na ktorú odpovedáte. Na prípravu máte 30 minút a na vašu žiadosť môžete začať odpovedať aj skôr. Bežne u nás sa streľba nepraktikuje, a takisto nebýva zvykom dávať žiadateľovi do ruky zbraň, aby predviedol bezpečnú manipuláciu. V prípade, ak sa tak stane, je nevyhnutné pri manipulácii so zbraňou vždy mieriť do tzv. bezpečného priestoru - teda mimo členov komisie a ostatných skúšaných, odporúčame niekam do rohu alebo do zeme. Prst mimo spúšte je samozrejmý !!!

- Je možné Vám započítať časť alebo celú odbornú skúšku, ak ste členom PZ, ZVJS, železničnej polície, SIS, ozbrojených síl SR, colnej správy, NBÚ. Právna časť skúšky sa započítava jedincom s VŠ právnickým vzdelaním, lekárska časť jedincom s lekárskym vzdelaním, odborná časť znalcom v odbore zbraní, poľovníkom, športovým strelcom.

- Pri príprave na odbornú spôsobilosť Vám pomôže publikácia Zbrojný preukaz; Majoroš, Majorošová. (s čo najaktuálnejším dátumom kvôli aktualizácii zákona)

 

G, Má miesto pobytu na území Slovenskej republiky = občiansky preukaz. Špeciálne pre občanov iných členských štátov alebo tretích krajín sú zadané podmienky v zákone 190/2003Z.Z.

H, V konaní o vydanie zbrojného preukazu preukázala potrebu držať alebo nosiť zbraň a strelivo – v zákone jasne táto podmienka nie je definovaná. V zásade si musíte pred policajtmi obhájiť Vašu potrebu vlastniť tú - konkrétnu skupinu zbrojného preukazu. Samozrejme, ak sa to policajtom nebude zdať ako odôvodnené, skupinu Vám môžu zamietnuť – najčastejšie sa jedná o skupinu „A“, vtedy máte možnosť požiadať si aspoň o skupinu „B“.

Vypracovala Mgr. Barbora Miščíková