Univerzita Komenského v Bratislave – psychológia (magisterské štúdium, 2015-2021)
Dlhodobý sebaskúsenostný výcvik PCA – Človekom-centrované poradenstvo a psychoterapia
(2019-súčasnosť)