Zhodnotenie progresu EÚ v zvyšovaní bezpečnosti na cestách

V roku 2010, Európska Únia obnovila záväzok zvýšiť bezpečnosť na cestách tým, že stanovila cieľ redukcie úmrtí na cestách o 50 % do roku 2020. Tento cieľ nadväzuje na pôvodný cieľ znížiť množstvo úmrtí na polovicu do roku 2010, ktorý bol stanovený v roku 2001. V máji 2018 Európska komisia opäť predstavila nový cieľ redukcie úmrtí na cestách. Cieľom je dosiahnuť polovičné množstvo úmrtí do roku 2030, v porovnaní s množstvom z roku 2020.

Od momentu, kedy bol prvý krát predstavený cieľ EÚ redukovať množstvo úmrtí na cestách v roku 2001, najlepšie výsledky vykazujú pobaltské štáty. V Estónsku a Lotyšsku sa podarilo zredukovať úmrtnosť na cestách o 76 %, v Litve o 73 %. V úspešnosti za nimi nasleduje Španielsko (66 % zredukovanie), Portugalsko (64 %), Slovinsko (63 %). Naopak pomalý progres vidíme v Rumunsku, Bulharsku, Izraeli, Holandsku a na Cypre.

V roku 2017 na európskych cestách zahynulo 25 250 ľudí. To predstavuje len 2 % pokles oproti číslam z roku 2016. Z 32 krajín sledovaných programom PIN (Performance Report Index), 22 v roku 2017 zredukovalo straty na životoch na cestách. Najlepšie výsledky zaznamenalo Estónsko (32 % pokles) Luxembursko (22 %), Nórsko (21 %) a Slovinsko (20 %). V ôsmich krajinách sa počet úmrtí navýšil a v dvoch krajinách progres stagnoval – Slovensko a Litva.

 

Dlhodobo zaznamenávame progres, nie je však dostatočný na dosiahnutie cieľa stanoveného do roka 2020. Od roku 2010, EÚ všeobecne dosiahla 20 % pokles množstva strát na životoch v dôsledku dopravných nehôd. Na dosiahnutie cieľa bol potrebný konštantný 6,7 % pokles z roka na rok v období rokov 2010 – 2020. Tento pokles dosiahnutý nebol, a preto na dosiahnutie stanoveného cieľa teraz musí EÚ znížiť počet úmrtí s každoročným poklesom o 14,5 % v rokoch 2018 – 2020. Tento cieľ je však pravdepodobne nedosiahnuteľný. Na odstránenie rozdielov medzi želaným a aktuálnym progresom v EÚ je nutná silná politická vôľa a rázne opatrenia. Medzi opatrenia, ktoré by mohli mať pozitívny efekt na bezpečnosť na cestách patrí zvýšenie presadzovanie pravidiel cestnej premávky a starostlivosť o vysokorizikové lokality.

Zdroj: https://etsc.eu/12th-annual-road-safety-performance-index-pin-report/