Znižovanie strát na životoch mladých vodičov v Európe

Mladým vodičom vo veku 15-25 rokov hrozí väčšia pravdepodobnosť že sa stanú obeťou dopravnej nehody, než ich starší kolegovia. Napriek neustálym pokrokom v bezpečnosti na cestách, dopravná nehoda ešte stále zostáva ako jedna z najčastejších externých príčin smrti u mladých ľudí. Toto riziko sa týka predovšetkým  mladých mužov.

Väčšie riziko zrážky je spôsobené kombináciou viacerých faktorov. Biologické a sociálne zmeny medzi 15 a 25 rokom života vplývajú na vnímanie rizika u mladých ľudí a vedú k zvýšeniu sociálnych aktivít. Taktiež sa spájajú s vyšším tlakom zo strany rovesníkov.

Nedostatok skúseností na cestách spôsobuje, že mladí vodiči sú oproti skúseným vodičom horší v očakávaní nebezpečných situácií a v reagovaní na ne. Taktiež ešte nevedia ako čo najlepšie prispôsobiť spôsob jazdy vzhľadom na konkrétnu dopravnú situáciu a podmienky.


Graf 1.2: Úmrtia mladých vodičov na milión obyvateľov (s porovnaním s úmrtiami populácie všetkých vekových kategórií). Priemer za roky 2010-2012. 

Mladí ľudia sú taktiež pod vplyvom mnohých distraktorov. Spája sa to predovšetkým so zvýšenou sociálnou aktivitou vo veku 15-25 rokov. Rozumie sa pod ňou konzumácia alkoholu a iných drog, vplyv rovesníkov počas šoférovania ale aj následky únavy. Ďalším problém sú mobilné zariadenia rozptyľujúce vodičov.

Mladí vodiči zvyknú riadiť menšie a staršie vozidlá, keďže sú pre nich lacnejšie a praktickejšie. Tieto vozidlá majú zväčša nižšiu odolnosť voči nárazu a nie sú vybavené modernými bezpečnostnými technológiami. Mladí majú nedostatky aj v používaní bezpečnostných pásov a ochranného oblečenia.

S cieľom redukovať riziko kolízie medzi mladými vodičmi boli prijaté viaceré opatrenia nielen naprieč Európou. Na základe efektivity týchto opatrení bolo vytvorených niekoľko odporúčaní. Tieto odporúčania môžeme zoskupiť do nasledujúcich oblastí:

  • Všeobecné bezpečnostné opatrenia
  • Krajiny s vyššími bezpečnostnými dopravnými štandardmi majú aj opatrnejších užívateľov cestnej premávky. Lepšie presadzovanie rýchlostných limitov, limitov šoférovania pod vplyvom alkoholu a používania bezpečnostných pásov pomáha chrániť mladých vodičov.
  • Tréning a vzdelávanie
  • Zaviesť tréning percepcie nebezpečenstva, rozšíriť formálny výcvik tak, aby pokrýval schopnosti ale aj vodičský štýl a podporovať jazdu v sprievode s cieľom získať viac skúseností.
  • Systémy licencií a testovania
  • Zaviesť odstupňovaný systém licencií, ktorý podporuje mladých ľudí v získavaní skúsenosti a zároveň limituje vysokorizikové aktivity ako napríklad šoférovanie v noci a s pasažiermi. Odporúča sa taktiež znížiť povolené množstvo alkoholu pre všetkých vodičov.
  • Bezpečnejšie vozidlá a telematika
  • Podporovať mladých ľudí v používaní bezpečnejších vozidiel a asistenčných služieb.
  • Ďaľší výskum v oblasti skúmajúci vplyv medzi bezpečným šoférovaním a  tzv. telematics-based insurance (výška poistného stanovená na základe vyhodnotenia štýlu jazdy pomocou nainštalovaného technického zariadenia)

  • Košík